திங்கள், 2 மே, 2011

நான் 'மூத்த' பிள்ளை!


விறகுக் கட்டை
விளக்குமாறு
கரண்டிக் காம்பு
கழற்றிப்போட்ட செருப்பு
பள்ளிக்கூட பெல்ட் 
பட்டை அடி ஸ்கேல்
இவையெல்லாம்,
'அடி'க்கடி பேசும் என்னிடம்...

அப்பாவும் சித்தியும்,
அவசியமென்றால் மட்டும்...

******

படம் : இணையத்திலிருந்து